Szkoła Podstawowa w Dukli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół nr 1 w Dukli
ul Kościuszki 13
38-450 Dukla
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej (SIWZ)

 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn.
 
„Dostawa świeżego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz świeżych produktów mięsnych”
znak: ZS.271.1.16
                       
 
 
 
 
          Zatwierdził:
 
 
         dyrektor Zespołu Szkół nr 1
 
                mgr inż. Jerzy Pęcak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dukla, dnia 30 listopada 2016r.
 
 

I   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 
Zespół Szkół nr 1 w Dukli
38-450 Dukla ul. Kościuszki 13
Numer telefonu:(13) 43 317 70
Adres do korespondencji elektronicznej: stolowkadukla@gmail.com
 
            Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500
 
           NIP 684-23-64-450                                                   REGON 180029484
 

II   INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
www.zs1dukla.pl
 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – wzór Wykaz podwykonawców, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 
            Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa świeżego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz świeżych produktów mięsnych”
          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z rodzajem i ilością asortymentu stanowiący przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ według pakietów:
 
pakiet nr 1 – mięso drobiowego CPV: 15.11.21.00-7, 15.11.21.20-3
pakiet nr 2 - mięso wieprzowe i mięso wołowe 
                      CPV:15.11.30.00-3, 15.11.40.00-0, 15.11.10.00-9
pakiet nr 3 - produkty mięsne, kiełbasy wędliny,
                      CPV:15131500-0, 15131130-5, 15131210-0, 15131500-0, 15131400-9 
 1. Oferowane produkty żywnościowe muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe określone w szczegółowej specyfikacji, spełniać wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz posiadać oznaczony odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dla zaoferowanego asortymentu przedłożenia pisemnego potwierdzenia dopuszczającego dany produkt do obrotu i spożycia, wydanego przez organ uprawniony do kontroli jakości artykułów spożywczych.
 3. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami GHP (z ang. Good Hygienic Practice) -  Dobrej Praktyki Higienicznej). Dostarczony asortyment powinien posiadać handlowy dokument identyfikacyjny.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
 5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowo- ilościowy i jest obliczane na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych (ofertowych) oraz ilości dostarczanej żywności.
 6. Formularz ofertowy przedstawia ilość asortymentu, jako szacunkowe odniesienie do planowanych zakupów w 2017r.
 7. Zamawiający gwarantuje zakup 50 % asortymentu wykazanego w Opisie przedmiotu zamówienia, jednocześnie korzysta z prawa opcji zakupu w ramach umowy i cen ofertowych do 50 % ponad  asortyment wskazany w każdej części zamówienia.
 8. Zamawiający nie jest zobligowany do zamówienia wszystkich pozycji asortymentu.
 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane pakiety zamówienia.
 10. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, e-maili,  numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 11. Dostawy wraz z wniesieniem we wskazane miejsce będą realizowane sukcesywnie w godzinach 700-730.. Zamawiający każdorazowo ustali telefonicznie lub drogą elektroniczną, maksymalnie do godziny 15 dnia poprzedniego rodzaj i ilość zamawianego towaru.
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy w  przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu (daty/godziny) realizacji dostawy.
 14. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem lub niewłaściwej jakości, bądź niedostarczenia zamówionego towaru w wymaganych godzinach a także niedokonania natychmiastowej tj. maksymalnie do godziny 815 jego wymiany na towar właściwy, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
 15. Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę zgodne z umową kary umowne.
 

IV ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

Nie dotyczy ponieważ to jest dostawa.

V  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE art. 67 ust. 1 Pzp

Nie dotyczy

VI PRZEWIDYWANE ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. – dla każdego zadania częściowego.
 

VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ w tym spełniają warunki i wymagania jakościowe dotyczące produktów określone w załączniku nr 1..
 2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych
  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VIII, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII  Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 6. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 7. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.   
 8. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są                                 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokumenty złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 

X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem referencyjnym określonym w SIWZ.
 5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: stolowkadukla@gmail.com
 6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zespół Szkół nr 1 w Dukli, ul Kościuszki 13, 38-450 Dukla
 
przetarg na: „Dostawa świeżego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz świeżych produktów mięsnych”
znak: ZS.271.1.16
 
 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Pani Ludwika Ożga - w zakresie przedmiotu zamówienia (13-43-317-75;
- Pan Bogdan Trybus w  zakresie prawa zamówień publicznych nr tel. 13 43 317 85),
 od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 830 a 1400.
 

XI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 2. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 3 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 4, 5 i 6 do SIWZ.
 3. Warunki formalne sporządzenia oferty:
 1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
 2. każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;
 3. zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach,
  a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie zapisanych stron;
 4. każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
 5. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 6. oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie;
 7. oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
„Dostawa świeżego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz świeżych produktów mięsnych” znak: ZS.271.1.16
NIE OTWIERAĆ PRZED 09.12.2016 r. GODZ. 13:30
 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
 3. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 

XIII SPOSÓB OCENY OFERT

 1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XIV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2016r. o godz. 1315
 2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego na adres: Zespół Szkół nr w Dukli, ul Kościuszki 13, 38-450 Dukla (sekretariat szkoły piętro I)
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2016r. o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego (tj w pkt nr 2) w pomieszczeniu stołówki szkolnej.
 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
-ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.    

XV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie ze SIWZ na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Wartość cenową brutto należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na końcu tabeli należy wpisać cyfrowo łączną wartość cenową dla danego, wybranego pakietu a pod tabelą tą wartość należy napisać słownie.
 6. Podana dla każdego asortymentu cena brutto za 1 kg, przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
 7. Wykonawca powinien skalkulować cenę mając na uwadze ewentualne zmiany stawki podatku VAT. Wartość umowy brutto nie ulega zmianie.
 8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy .
 9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 

XVI PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY

Nie dotyczy

XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Dla każdego pakietu osobno, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość, wyrażoną jako sumę punktów uwzględniającą oba kryteria oceny, wymienione poniżej.
 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
 1. cena – 60% -60 pkt
cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
       Pi =   60
           
gdzie: Pi liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena ";
Cmin najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci cena brutto oferty badanej "i";
60 max. liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;
 
 1. Termin płatności  40%- 40 pkt
            termin 7 dni - 0 pkt
            termin 14 dni - 10 pkt
            termin 21 dni – 20  pkt
            termin 30 dni - 40 pkt
 
  3.  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
            wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  4.  Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:
-  wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdego pakietu osobno, podając nazwę (firmę), albo
  imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem    
   wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
   nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
   działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w  
    każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
-  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
-  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
    przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia
    wymagań dotyczących specyfikacji
- unieważnieniu postępowania.
 1. Informacje, o których mowa w pkt 1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym, w swojej siedzibie.
 2. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, dla każdego z pakietów zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami specyfikacji i zapisami określonym we wzorze Umowy stanowiącym Załączniki nr 2  do SIWZ.
 3. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści SIWZ dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny ( art. 94 ust.3 ustawy Pzp.), chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art 93 ust1 ustawy Pzp.
 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie, przed podpisaniem umowy , zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów
a) ksera potwierdzonego za zgodność z oryginałem decyzji właściwego organu zatwierdzającego podmiot do produkcji / obrotu (Inspekcja weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna)
b) ksera potwierdzonego za zgodność z oryginałem decyzji właściwego organu zatwierdzającego środek transportu, którym będzie dostarczany towar.
c) ksera potwierdzonego za zgodność z oryginałem kart charakterystyki dla produktów wędliniarskich, uwzględniających rzeczywiste nazwy produktów, spełniających wymagania jakościowe opisane w specyfikacji. (dotyczy oferentów składających ofertę na pakiet nr 3)

XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymagane
 

XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie wymagane

XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  3. odrzucenia oferty odwołującego;
  4. opisu przedmiotu zamówienia;
  5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
 7. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 8. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 9. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.
 10. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
 11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
 12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXII ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznikami do SIWZ są:
  Załączniki nr 1   Opis przedmiotu zamówienia  
Załączniki nr 2 Wzór umowy 
Załączniki nr 3 Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 Wykaz podwykonawców
Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
Załącznik nr 6 Oświadczenie o niepodleganiu z wykluczenia   
Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
   
   
                                                                                                                       
 
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa w Dukli
WytworzyłAutor Dokumentu2016-11-30
Publikujący Administrator BIP - administrator 2016-11-30 21:31
Ostatnio dodane
Treści
Newsletter
Szkoła Podstawowa w Dukliul. Kościuszki 13, 38-450 Dukla tel. (13) 43-31-570 email:
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 01:14:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.